Aktualności

Dotacja na kapitał obrotowy dla JB STAL SERWIS  Sp. z o.o.

 

Zakład Produkcyjny JB STAL SERWIS  Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla JB STAL SERWIS  Sp. z o.o.”

Projekt nr POPW.01.05.00-18-0035/20-00 realizowany jest w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0035/20-00

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 120 020,16 PLN

Dofinansowanie: 120 020,16 PLN